Pamamahala ng Peste
Kamatis

 • Gumamit ng matibay na variety kung mayroon
 • Maiging paghahanda at pagsubaybay sa pH ng lupa
 • Panatilihing nasa katamtaman ang basa ng lupa at iwasan ang sobrang pagkabasa nito
 • Gumamit ng sertipikadong buto at punla na walang dalang sakit
 • Tamang distansya ng mga punla para sa maayos na bentilasyon at sinag ng araw 
 • Tamang paggamit ng pataba at pamatay-peste
 • Iwasan ang sobrang pagbawas ng dahon
 • Linisin ang mga gamit pangsaka ng chlorox
 • Tanggalin ang may sakit na halaman, damo at palipas na tanim upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon
 • Naiiwasan ng crop rotation ang pagdami ng pesteng insekto at sakit. Nakakatulong din upang maibalik ang sustansya sa lupa
 • Manage Disease
  Sugpuin ng insekto sa pamamagitan ng paggamit ng pheromone trap, reflective mulch at pagbomba ng pamatay-peste
  Active Ingredient MOA* Aphids Whiteflies
  Fipronil 2B
  Lambda-cyhalothrin 3A
  Thiamethoxam 4A
  Dinotefuran 4A
  Abamectin 6
  Chlorphenapyr 13
  Cartap hydrochloride 14
  *Salitan ang paggamit ng mode of action (MoA) groups upang maiwasan ang insect resistance
  tab-icon
  Bacterial Wilt
  tab-icon
  Yellowing of leaves
  tab-icon
  Purpling of leaves
  tab-icon
  Cool weather and high humidity
  tab-icon
  Chemical Toxicity
  tab-icon
  Growth cracks
  tab-icon
  Blossom-end rot
  tab-icon
  Leaf curl
  tab-icon
  Cucumber mosaic
  tab-icon
  Tomato mosaic
  tab-icon
  Root Knot
  tab-icon
  Gray Leaf Spot
  tab-icon
  Black Leaf Mold
  tab-icon
  Powdery Mildew
  tab-icon
  Sclerotium Blight
  tab-icon
  Target Spot
  tab-icon
  Phoma Rot
  tab-icon
  Early Blight
  tab-icon
  Damping-off
  tab-icon
  Pith Necrosis
  tab-icon
  Bacterial Spot