ဖျက်ပိုးများကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ။
ခရမ္းခ်ဥ္

 • ေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာမ်ဳိးကိုအသံုးျပဳပါ။
 • ေျမခ်ဥ္ငံဓာတ္စစ္းေဆးျခင္းႏွင့္ ေကာင္းစြာေျမျပဳျပင္ျခင္း အေလ႔အထျပဳလုပ္ပါ။
 • ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ေျမအစိုဓာတ္ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
 • ေရာဂါကင္းေသာ မ်ဳိးေစ႔ႏွင့္ ပ်ဳိးပင္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။
 • ေနေရာင္ထိေတြ႔ေစရန္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာပင္ၾကားတန္းၾကားအသံုးျပဳ၍စိုက္ပ်ဳိးပါ။
 • ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေျမၾသမ်ားကိုသင့္တင့္စြာ အသံုးျပဳပါ။
 • အလြန္အမင္းအရြက္ျဖတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
 • အသံုးျပဳေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ဓာတုေဆးရည္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းပါ။
 • ေရာဂါပ်ံ ့ပြားျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ကြင္းထဲရွိေရာဂါရွိေသာအပင္မ်ား၊ သီးႏွံပင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းျမက္မ်ားကုိဖယ္ရွားေျမျမဳပ္ပါ။ 
 • သီးလွည့္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားစုပုံက်ေရာက္ျခင္းကုိတားဆီးရုံမွွ်မက ေျမဆီႀသဇာကုိလည္းထက္သန္ေစသည္။
 • Manage Disease
  ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ ေရာင္ျပန္ပါေသာဖံုးအုပ္ပစၥည္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပုိးေထာင္ေျခာက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရာဂါသယ္ေဆာင္ေသာအင္းဆက္ပိုးမ်ားကိုကာကြယ္ပါ။
  ဆေးအစစ် ဆေးအာနိသင်* ပ်ပိုး ယင္ျဖဴ
  ဖီပရုိေနးလ္ 2B
  လမ္ဒါဆုိင္ေဟလုိသရင္ 3A
  ဒိုင္ႏုိတီျဖဴရမ္ 4A
  သုိင္အိုမီေသာက္ဇမ္ 4A
  အဘာမက္တင္ 6
  ကလိုဖန္ နေဖး 13
  ကာတပ္ ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုက္ 14
  *ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အႏၱရာယ္မွကာကြယ္ရန္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုအလွည့္က်သံုးစြဲပါ။
  tab-icon
  အရြြက္မ်ား၀ါျခင္း
  tab-icon
  အရြက္မ်ားခရမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္း
  tab-icon
  ရာသီဥတုေအးျခင္းႏွင့္ စိုထိုင္းစျမင့္မားျခင္း
  tab-icon
  ဓာတုအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း
  tab-icon
  ပင္စည္ကြဲျခင္း
  tab-icon
  အသီးထိပ္ပုပ္ျခင္း
  tab-icon
  အရြက္တြန္႔လိပ္ေရာဂါ
  tab-icon
  သခြားမုိစိတ္ေရာဂါ
  tab-icon
  ခရမ္းခ်ဥ္မုိစိတ္ေရာဂါ
  tab-icon
  ျမစ္ဖုေရာဂါ
  tab-icon
  မီးခိုးေရာင္အရြက္ေျပာက္ေရာဂါ
  tab-icon
  အနက္ေရာင္မႈိေရာဂါ
  tab-icon
  ဖားဥမႈိေရာဂါ
  tab-icon
  Sclerotium Blight
  tab-icon
  ပစ္ကြင္းမွတ္ေရာဂါ
  tab-icon
  ဖိုမာအရြက္ေျပာက္ေရာဂါ
  tab-icon
  ေစာပင္နာက် ေရာဂါ
  tab-icon
  ခါးရိေရာဂါ
  tab-icon
  အူတိုင္ပုပ္ေရာဂါ
  tab-icon
  ဘက္္တီးရီးယားအစက္အျပာက္ေရာဂါ
  tab-icon
  ဘက္တီးရီးယားပင္ညႈိးေရာဂါ