• East-West Seed ကိုဆက္သြယ္ပါ

    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိ႐ွိရန္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ႐ွိ East-West Seed ကိုဆက္သြယ္ပါ

  • ရံုးခ်ဳပ္

    အမွတ္ ၅၀/၁၊ မူး ၂၊ ဆိုင္းနိြဳင္း-ဘန္းဘူးေထာင္းလမ္း၊ အန္းဖား ဆန္းနိြဳင္း၊ေနာ္သန္ပူရီ၊ ၁၁၁၅၀၊ ထိုင္း

  • +95 9 431 62060 / +95 9 977 121 963

    marlar.soe@eastwestseed.com