ဆက်သွယ်ပါ။
ပို့ပါ။ စာသတင်း
East-West Seed ကိုဆက္သြယ္ပါ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိ႐ွိရန္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ႐ွိ East-West Seed ကိုဆက္သြယ္ပါ
ရံုးခ်ဳပ္
အမွတ္ ၅၀/၁၊ မူး ၂၊ ဆိုင္းနိြဳင္း-ဘန္းဘူးေထာင္းလမ္း၊ အန္းဖား ဆန္းနိြဳင္း၊ေနာ္သန္ပူရီ၊ ၁၁၁၅၀၊ ထိုင္း